Kapryśny język ciała, wirtuozeria artystyczna oraz mieszanka nowoczesnych dźwięków stwarzają niepowtarzalne uniwersum poetyckich obrazów o subtelnym humorze. Opowiadają o niemożliwości prawdziwego spotkania. Czy to jedynie absurdalny sen, czy to koszmar? Początkiem poszukiwań jest chwila, gdy zaczyna się zależność, która utrudnia zrobienie kroku w stronę partnera. Niebezpiecznie stroma rampa, samotna wieża, jedynie słabo oświetlona przez starą latarnię. Scenografia otwiera wszechświat, w którym nic nie pozostaje pionowe, ani poziome, gdzie tancerze tracą grunt pod nogami, próbując złapać równowagę w następnym wymiarze, by spotkać się nawzajem. Jest ich troje, czworo włączając uliczną latarnię. Melancholijna postać tancerza, owinięta płaszczem, który przekształca jej ciało w rzeźbę. Jej partner to figlarny i ciekawski artysta cyrkowy, którego obsesją jest wolność. Kręci się po scenie w coraz większym kole nigdy jednak nie wykracza poza krawędź platformy.

Niezdefiniowany
Attache
boisko CKU
Whimsical body language, virtuous artistry and modern sound puzzles create a unique universe of poetic pictures with subtle humour. They tell of the impossibility of a real encounter. Is it all just an absurd dream, or a nightmare? The starting point of the research is the moment when dependency begins, when it takes over and hinders oneself from taking the step to one's counterpart. A dangerously steep ramp, a lonely tower, only dimly lit by an old street lamp. The stage setting opens up a univers where nothing stays in the vertical or horizontal, where dancers lose the ground beneath their feet as they try to steady themselves in the next dimension, in order to meet each other. There are the three of them, four with the street lamp. The dancer, a melancholic figure, enlaced in her mantle, which gets stuck and transforms her body to a manipulable sculpture. Her counterpart, a playful circus artist, is curious and obsessed with freedom. He whirls across the stage in his growing wheel and yet he never comes any further than to the border of the platform.
sobota, Lipiec 16, 2011 - 01:00
niedziela, Lipiec 17, 2011 - 00:00