Przedstawienie jest opowieścią o współczesnej matce, kobiecie, wielu matkach, które dają początek życiu, których zasługą jest cud narodzin - jego jedyność i niepowtarzalność. Rytualnie radosne, bajkowo liryczne i czułe początki istnienia to ich kreacja i zasługa. Jednak potem właśnie one doznają największej z klęsk, doznają utraty - życie wydzierane jest z ich objęć. To jedyne i niepowtarzalne  - odchodzi w chaos świata - świata niesprawiedliwego i okrutnego. Orientują się, że nie wiedząc rodziły i cierpliwie pielęgnowały katów i ofiary. I tak metafizyce narodzin przeciwstawia się wszechogarniająca bylejakość i anonimowość śmierci. Kobiety jednak buntują się przeciw tej stracie, przeciw roli rodzicielek mięsa armatniego, a i proroków, i bohaterów, kobiety chcą cudu normalności i kontynuacji. Babcie z Buenos Aires walczą o odnalezienie swych wnuków, matki amerykańskich żołnierzy nie chcą zbawiania świata kosztem życia swych synów, Czeczenki walczą o biologiczne przetrwanie a rosyjskie matki jednoczą się przeciwko czeczeńskiej wojnie, kobiety Izraela stają obok matek palestyńskich samobójców, kobiety Iraku, kobiety Afganistanu… Kobiety stają razem po stronie życia, przeciw stracie.

Niezdefiniowany
Czas Matek
teren Stoczni Gdańsk
The performance is a tale of a mother, a woman, of many mothers who give rise to life and to whom we owe the miracle of birth - its singularity and uniqueness. Ritually joyful, fable-like lyrical and tender beginnings of lives are their creation and contribution. Afterwards, however, it is them who sustain the greatest defeat, who suffer a loss; life is torn away from their embrace. The singular and unique walks away into the chaos of the world that is unjust and cruel. They realize that, unaware, they were giving birth to and nursing oppressors and victims. Thus the metaphysics of birth is set against all-embracing mediocrity and anonymity of death. Yet, women rebel against this loss, against mothering cannon fodder as well as prophets and heroes. What women want is the miracle of normality and continuation. Grandmothers from Buenos Aires are struggling to find their grandsons, mothers of American soldiers do not want the world to be redeemed at the sacrifice of their sons' lives, Chechen women are fighting for biological survival and Russian mothers are uniting against the Chechen war, women of Israel are standing next to the mothers of Palestinian suicides, women of Iraq, women of Afghanistan… Women are uniting in their support to life, against loss.
niedziela, Lipiec 20, 2008 - 00:00
Counter: 
1