„Dywidenda” jest teatralną odpowiedzią na wstrząsający światem kryzys ekonomiczny. Kryzys, którego geneza tkwi w ekonomii wirtualnej, gdzie obraz świata zamknięty został w wykresach i wzorach matematycznych, giełdowych ekranach, a sposoby obrotu pieniądza bardziej przypominają zasady gry hazardowej niż biznesu. Tylko jakie są reguły? Kto je ustala? Dlaczego z dnia na dzień, kolejne kraje Europy okazują się bankrutami, choć chwilę wcześniej były u szczytu prosperity? Wzrastające napięcia społeczne, niepewność i strach przeradzają się w manifestacje i rozruchy na ogromną skalę. W tym samym czasie wielka gra trwa w najlepsze. Akcja „Dywidendy” toczy się na największej w Polsce grze planszowej. Podejrzane interesy światowych funduszy i korporacji, ludzkie ambicje i chciwość – to świat w którym bohaterom-graczom przyjdzie toczyć walkę o zwycięstwo.

Niezdefiniowany
Dywidenda
boisko, Reduta Wilk
“Dywidenda” is a theatre response to the economic crisis shaking the world. The crisis, which originates from virtual economy, where the image of the world has been encapsulated in graphs and mathematical formulas, stock exchanges' screens, and the ways of money turnover are much similar to hazard games than business. What are the rules? Who does set them? Why from one day to the next, consecutive countries turn out bankrupt, though earlier they were on top of prosperity? Mounting social tensions, incertainty and fear turn out into demonstrations and riots on a huge scale. At the same time big game is still in full swing. The plot of “Dywidenda” is set on the biggest board game in Poland. Suspicious business of world foundings and corporations, human ambitions and greed – this is a world where heroes-players come to fight for victory.
piątek, Lipiec 15, 2016 - 21:30
Counter: 
8