Teatr Patrz Mi Na Usta wyrasta w opozycji do teatru dramatycznego, aktorstwa psychologicznego, mimetyzmu, tradycji teatru zachodniego arystotelesowskiej poetyki i dominacji słowa. Spektakl charakteryzuje zmienne tempo i oniryczna atmosfera. Aktorzy poszukują znaków i ruchów, które zawierają w sobie silny ładunek energii i intuicyjnie przeczuwanych znaczeń. Momentami aktor przeistacza się w artaudowski "żywy hieroglif". Ruch często przybiera wolne tempo lub jest zdynamizowany, aby skoncentrować widza nie na historii jako takiej i jej linearnym przebiegu, ale na tym, co tu i teraz, na trwaniu w teraźniejszości. Znaki, symbole, gra o której była mowa wcześniej, zapraszają publiczność do aktywnego uczestnictwa w przedstawianiu. Publiczność nie ma podążać za myślą reżysera ale aktywnie czytać i indywidualnie ionterpretować rzeczywistość sceny, poddać się magii tworzonej przez strukturę dzieła. Intensywność ma spowodować dotarcie do tego co podświadome.

Niezdefiniowany
Hungriege Herzen
plac przed Bastionem Św. Gertrudy
"Teatr Patrz Mi Na Usta" derives in opposition to dramatic theatre, psychological acting, western theatre tradition, Arystotelian poetics and word domination. The performance is characterized by changing pace and oneiric atmosphere. The actors search signs and movements which contain strong energy charge and intuitionally sensed meanings. At times the actor undergoes complete transformation into Arteud's "living hieroglyphs". Movement is dynamic or takes slow pace in order to focus the audience attention not at the story itself and following the course of events, but on here and now, on lasting in the present time. Signs, symbols, acting as defined above invite the audience to active participation in the performance. The audience should not follow the director's thoughts but read actively and individually interpret stage reality, subject to the magic of the work's structure. The intensity is to bring about reaching the unconscious.
poniedziałek, Lipiec 18, 2011 - 00:00
Counter: 
1