Teatr "A" stara się łączyć popularny język teatru muzycznego z doświadczeniami europejskiej awangardy teatralnej, sięga do polskiej kultury ludowej, łączy autorskie teksty z tekstami biblijnymi lub staropolskimi, czerpie obficie z dorobku literackiego innych kultur, inspiruje się muzyką i choreografią tańców ludowych.

Inspiracją spektaklu stała się tamta dramatyczna konfrontacja dwóch totalnie odmiennych światów. Z jednej strony była Cywilizacja Panów próbująca podporządkować sobie rzeczywistość w zgodzie z paradygmatem nacjonalistycznej ekskluzywności, wizją Nadczłowieka - z drugiej Naród Wybrany, Dziedzic Bożej Obietnicy.

Spektakl odwołuje się do wielu tropów kulturowych - obok symboliki figur geometrycznych, znaków, świąt żydowskich, liczb i motywów biblijnych - obficie czerpie z popkultury; zaś w warstwie wizualnej z obrazów Marca Chagalla.

Niezdefiniowany
Kadisz
Długi Targ
Theatre "A" seeks to combine the popular language of a musical theatre with the experience of the European theatrical avant-garde. "Kaddish" was inspired by that tragic confrontation of two entirely different realities. One of these was the master race attempting to control its environment in accordance with the paradigm of nationalist exclusion and a vision of the Übermensch. The other - the Chosen People, heirs of the Promise. While relating to The "Night of Crystal", the performance is an attempt to underline their universal dimension. The performance alludes to many cultural tropes - alongside the symbolism of geometrical figures, signs, Jewish symbolism, significant numbers and Biblical motifs, the show draws abundantly on popular culture. In the visual domain, a strong inspiration was the art of Marc Chagall.
poniedziałek, Lipiec 16, 2007 - 00:00