Spektakl to wynik rozmów. Rozmów o kobiecości, męskości, dorosłości, pracy. Rozmów o braku rozmów o kobiecości, męskości, dorosłości, pracy. Kim są ONI w świecie osób pełnosprawnych. Może stanowią plemię jakieś obcej cywilizacji, które nieustannie próbujemy rehabilitować, dostosowywać, porównywać. A może to nasz świat po prostu tak wygląda. Dążymy do czegoś czego nie potrafimy nazwać i zmuszamy innych by robili to samo. Normalność i nienormalność. Kategoria. Sort. Dzielimy wszystko wokół siebie. Przyznajemy, dajemy, odbieramy, decydujemy. Bo wiemy lepiej. Wiemy lepiej?

Niezdefiniowany
They
ul. Łąkowa 35/38, dziedziniec Królewskiej Fabryki Karabinów
The show results from conversations. Conversations about femininity, masculinity, adulthood and work. Conversations about the lack of conversations on femininity, masculinity, adulthood and work. Who are THEY in the world of the able-bodied? Perhaps they are a tribe from some strange civilisation which we constantly try to rehabilitate, adjust and compare. Maybe it is just that our world looks like this. We pursue aims which we cannot name and force others to do the same thing. Normality and abnormality. A category. A sort. We divide everything around us. We grant, give, take, decide. Because we know better. Do we know better?
piątek, Lipiec 14, 2017 - 22:00
Counter: 
10