Przedstawienie, które opowiada historię czterech starych podróżników przechadzających się we wszechświecie zawieszonych w powietrzu obiektów. Tutaj, poprzez wspomnienia z przeszłości, w której żyli, odnajdują nową drogę wypełnioną Instalacją w formie poetyckiej ingerencji, która ze zwykłego miejsca wydobywa to co najlepsze — mnogość zmysłowych uczuć, sprawiając, że jest ono niepowtarzalne w otaczającym je środowisku. Wydobycie tej formy z zapomnienia i rutyny, przekształcenie tego zwykłego miejsca w ulotne miejsce kontemplacji.

Jest to projekt sztuki publicznej, mający na celu rozszerzenie artystycznej interwencji na przestrzeń publiczną i przekształcenie tej prawdziwie uprzywilejowanej sceny dla poezji wizualnej. Utrzymana w czerwono-białej kolorystyce "Podróż" obejmuje prezentację teatru ruchu z wykorzystaniem szczudeł i techniki masek, oraz Instalację stworzoną w całości z używanych przedmiotów i materiałów, które zyskują tutaj nową formę i życie, zachowując jednak swoje własne historie.

Teatr PIA powstał w maju 2002 roku w Pinhal Novo Village w Portugalii. Teatr PIA mieści się w sferze sztuki ulicznej, ma korzenie w teatrze ruchu, w którym podstawę dla samego ruchu i dramatyzmu stanowi język ciała, opiera się na estetyce i scenografii sztuk plastycznych, na koncepcji instalacji, jej trójwymiarowości i potencjale do zmiany postrzegania przestrzeni publicznej, na kulturze popularnej oraz przestrzeni ulicznej/publicznej z wyboru (a niekoniecznie z braku alternatywy), jeden krok do doskonałości, jedna z najważniejszych strategii na drodze do realizacji procesu artystycznego i dotarcia do publiczności.

Niezdefiniowany
Passage
park Centrum Hewelianum
A Performance that tells the history of four old travelers, who walk among a universe of suspended objects, where through the memories of the past, that wrapped their lives, they find a new journey, fulfilled by an Installation in a form of poetic interference that explores in the commonplace what the best it as, its multiplicity of sensations and feelings, making it unique by the environment that surrounds it. Emerging this form from oblivion and routine, transforming this common place in a ephemeral place of contemplation. This is a Public Art project that in order to enhance the artistic intervention in public space and transform a truly privileged stage for Visual Poetry. Coloured by red and white, "Passage" includes a Performance of Physical Theatre in Stilts, using Mask Technique, and an Installation created entirely with reuse objects and materials, which here gain a new form and life, keeping saved however, their own stories. PIA was founded in May of 2002, in Pinhal Novo Village (Portugal). With a strong focus on the Street Arts Universe, PIA has its roots on the Physical Theater, the body language as the primary basis for the motion and drama, in the Plasticity Aesthetics and Scenographic, on the Installation concept, in its tri-dimensionality and processing capacity of the public space perception, on the Popular Culture and on the Street / Public Space as a choice (and not necessarily a lack of alternative), one "stage" by excellence, one of the main strategies on it's most direct way to reach an artistic process to the communities.
sobota, Lipiec 12, 2014 - 19:00
niedziela, Lipiec 13, 2014 - 20:30
Counter: 
5