Polski

REGULAMIN IMPREZY

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW PLENEROWYCH I ULICZNYCH „FETA”

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy:

XXII MFTPiU ”FETA” (zwana dalej „Imprezą”) będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza tj. MIEJSCACH PREZENTACJI TEATRALNYCH – STARE PRZEDMIEŚCIE I DOLNE MIASTO W GDAŃSKU – (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).

2. Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury – PLAMA GAK (zwany dalej: Organizatorem).

3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) obowiązana jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem Imprezy”). Przebywanie na Terenie Imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Uczestnicy mogą przebywać na Terenie Imprezy do zakończenia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić wyżej wymieniony teren.

5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poza niniejszym Regulaminem Imprezy również: regulaminu terenu, który jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy)

6. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

b) napojów alkoholowych,

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

d) wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych,

e) punkt wykreślony

f) innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.

7. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione, osoby posiadające te przedmioty nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.

8. Organizator Imprezy wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy oraz regulaminu terenu, działa poprzez służby porządkowe i służby informacyjne firmy WENA (zwane dalej: „Służbami porządkowymi”),której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy.

9. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy lub Służb Porządkowych.

10. Służby Porządkowe mogą odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a). znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b). posiadającym przedmioty wymienione w pkt.6,

c). zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym,

zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

d). odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 11,

e). nieposiadającym biletu wstępu na wydarzenia biletowane.

11. Służby Porządkowe są uprawnione do:

a) sprawdzania uprawnień do przybywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wym. w pkt. 6,

d) stwierdzania uprawnień osób do przybywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy (m.in. biletów wstępu na wydarzenia biletowane),

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

g) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę.

12. Uczestnicy Imprezy przebywają na niej na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nią opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

13. Przebywanie na Terenie Imprezy osób nie mających ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

14. Osoby przebywające na Terenie Imprezy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale przedstawiającym Imprezę na czas nieokreślony.

15. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do dyżurujących Służb Porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.

16. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone Służbą Porządkowym lub pracownikom Organizatora Imprezy.

17. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

20. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www. feta.pl

22. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

23. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).

24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy stosuje się przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

 

REGULAMIN TERENU IMPREZY

XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW PLENEROWYCH I ULICZNYCH „FETA”

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania imprezy

XXII  MFTPiU „FETA” (zwana dalej „Imprezą”) na MIEJSCACH PREZENTACJI TEATRALNYCH - NA TERENACH STAREGO PRZEDMIEŚCIA I DOLNEGO MIASTA W GDAŃSKU – (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).

2.Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury – PLAMA GAK (zwany dalej: Organizatorem).

3. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania poza niniejszym regulaminem Terenu również: regulaminu Imprezy, który znajduje się: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy). Przebywanie na Terenie Imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

4. Zabrania się poruszania bez zezwolenia Organizatora w miejscach znajdujących się na Terenie Imprezy przeznaczonych wyłącznie dla osób upoważnionych przez Organizatora Imprezy.

5. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń Służb Porządkowych i pracowników Organizatora Imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie.

6. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

7. Na Terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz korzystania z innych rodzajów używek.

8. Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie imprezy koszy z workami jednorazowego użytku na śmieci.

9. Na Terenie Imprezy zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.

10. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny i innych konstrukcji znajdujących się na Terenie Imprezy.

11. Uczestnikom Imprezy nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.

12. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zachowania nienarażającego na niebezpieczeństwo innych Uczestników Imprezy.

13. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników Imprezy, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora Imprezy.

14. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

15. Po zakończeniu Imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach ewakuacyjnych.

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:

a) natychmiast powiadomić pracowników Organizatora Imprezy lub Służby Porządkowe o tym fakcie,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy i Służb Porządkowych,

d) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

17. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).

18. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.feta.pl

20. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

21. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).

22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy stosuje się przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.

 

REGULAMIN IMPREZY I TERENU

Widowisko „Galileo”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy Widowisko „Galileo” (zwana dalej „Imprezą”) będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza tj. wygrodzonej części Bastionu Wyskok, położonego u zbiegu ulic Reduta wyskok i Kurza (zwanym dalej „Terenem Imprezy”) w dniu 14.07.2018r. godz. 23.00 – 24.00r.

2. Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury Plama (zwany dalej:

Organizatorem) i odbędzie się zgodnie z programem Imprezy zamieszczonym na stronie internetowej www.feta.pl.

3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy podczas trwania Imprezy jako widz, zawodnik lub osoba biorąca udział w jakichkolwiek aktywnościach odbywających się podczas Imprezy (zwana dalej:

„Uczestnikiem Imprezy”) jest zobowiązana zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień zawartych w: niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem Imprezy) oraz pozostałych regulaminów dotyczących Imprezy które są dostępne: na stronie internetowej www.feta.pl

4.  Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na Terenie Imprezy w dniach i godzinach określonych na stronie internetowej www.feta.pl do zakończenia danego dnia Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki muszą opuścić Teren Imprezy.

5. Wejście na Teren Imprezy oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację postanowień zawartych w Regulaminie Imprezy.

6. Regulamin Imprezy jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl oraz w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).

7. Postanowienia Regulaminu Imprezy kierowane są przede wszystkim do Uczestników Imprezy, ale mają odpowiednie zastosowanie także do pozostałych osób, które nie są jej uczestnikami ale przebywają na Terenie Imprezy w trakcie jej trwania. Nie dotyczy to osób, które zostały powołane przez Organizatora do zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy.

8. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba, która nie ukończyła 13-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej. Osoba, która ukończyła 13-ty rok życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie. Rodzic bądź opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

9. Przebywanie na Terenie Imprezy Uczestników Imprezy, którzy nie mają ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w Regulaminie Imprezy przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.

10. Uczestnicy Imprezy przebywają na niej na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

§ 2

WSTĘP NA TEREN IMPREZY

Wstęp na teren imprezy jest bezpłatny.

 § 3

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

1. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy lub posiadania przez Uczestników Imprezy podczas Imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z wyłączeniem napojów alkoholowych nabytych na Terenie Imprezy, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu Imprezy.

2. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na Teren Imprezy lub posiadanie podczas Imprezy:

a. punkt wykreślony;

b. wskaźników laserowych;

c. jakichkolwiek przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu Imprezy lub                         w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie Imprezy;

d. jakichkolwiek ciężkich, metalowych, ostrych, szklanych, twardych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla Uczestnika wnoszącego lub pozostałych Uczestników Imprezy;

e. flag, transparentów lub tablic, które nie są w bezpośredni sposób związane z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 4m2 lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać

lub utrudniać pełne uczestnictwo w Imprezie pozostałym Uczestnikom Imprezy lub stanowić dla nich

zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu;

f. zabronione jest również wnoszenie, posiadanie, a także używanie nad Terenem Imprezy, oraz w jego bliskim kontakcie bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.

g. zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych z psami przewodnikami).

3. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do służb wskazanych w pkt. 7

Regulaminu Imprezy.

4. Na Imprezę nie będą wpuszczane osoby m.in.:znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,naruszające pkt 1 lub pkt 2 Regulaminu Imprezy,zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego; naruszające pozostałe zasady określone w Regulaminie Imprezy. Uczestnicy Imprezy, którzy naruszyli zasady określone w niniejszym punkcie Regulaminu Imprezy będą usuwani z Terenu Imprezy.

5.W przypadku zaistnienia podejrzenia przestępstwa, a w szczególności stwierdzenia zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży osoby uczestniczącej w Imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebAnchorezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, członek służby porządkowej dokonuje ujęcia osoby, u której w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza notatkę z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy lub służb wskazanych w pkt. 7 Regulaminu Imprezy.

7. Organizator, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy, powołuje następujące organy:

a. Kierownik ds. bezpieczeństwa - osoba wyznaczona przez Organizatora, która reprezentuje go w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy;

b. Służby informacyjne – osoby, które podlegają Kierownikowi ds. bezpieczeństwa i zostały wyznaczone przez Organizatora w celu informowania Uczestników Imprezy o sprawach związanych z Imprezą;

c. Służby porządkowe – osoby, które podlegają Kierownikowi ds. bezpieczeństwa i zostały wyznaczone przez Organizatora, legitymujące się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 lub 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.).

8. Służby porządkowe oraz Służby informacyjne są uprawnione do:

a. sprawdzania lub stwierdzania uprawnień Uczestników Imprezy do uczestnictwa w Imprezie;                                 w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania takich osób do opuszczenia Terenu Imprezy;

b. legitymowania Uczestników Imprezy celem ustalenia ich tożsamości;

c. przeglądania zawartości bagaży lub odzieży Uczestników Imprezy, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 16 lub pkt 17 Regulaminu Imprezy;

d. wydawania poleceń porządkowych Uczestników Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się w sposób niezgodny z Regulaminem Imprezy; w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania takich osób do opuszczenia Imprezy.

e. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób dopuszczających się czynów zabronionych lub osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie;

9. Zgodnie z Ustawą, Służby porządkowe są obowiązane:

1) odmówić wstępu na Imprezę:

a. osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy,

b. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c. osobie posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o

których mowa w art. 8 Ustawy,

d. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie

dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

2) odmówić wstępu na Imprezę osobie nieuprawnioną do przebywania na Terenie Imprezy;

3) usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub

 naruszają zasady określone w Regulaminie Imprezy;

4) usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, o których mowa w ppkt 1 lit. a-d niniejszego

punktu.

10. Zgodnie z Ustawą, Służby informacyjne są zobowiązane do:

a. informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora

lub służby ratownicze;

b. informowania o umiejscowieniu punktów pomocy medycznej, gastronomicznych i sanitarnych;

c. nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia Uczestników Imprezy;

d. niedopuszczania osób uczestniczących w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności;

e. niezwłocznego reagowania na incydenty i zagrożenia oraz podejmowania niezbędnych działań

zaradczych, w szczególności poprzez informowanie o nich Służb porządkowych;

f. obserwowania wszystkich obszarów potencjalnego zagrożenia i przeciwdziałania nadmiernemu

zagęszczeniu osób;

g. pilnowania przestrzegania postanowień Regulaminu;

h. reagowania na skargi składane przez Uczestników Imprezy.

11. Organizator może odmówić wstępu lub przebywania na Imprezie osobom, których wygląd zewnętrzny lub charakteryzacja uniemożliwia dokonanie identyfikacji tożsamości.

12. Zabrania się wygłaszania przez Uczestników Imprezy jakichkolwiek przemówień lub wystąpień o

charakterze politycznym, prezentowania haseł lub okrzyków w ramach kampanii wyborczej lub politycznej, podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze propagandowym lub politycznym.

13. Na Terenie Imprezy zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym, reklamowym a także przeprowadzenia zbiorek pieniężnych lub prowadzenia innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów) na Terenie Imprezy podczas jej trwania, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

14. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł i okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić  zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną.

15. Wizerunek Uczestnika Imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów:

dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym: ogłoszeniach, plakatach, prasie, internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek może być wykorzystany w każdej formie.

16. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do służb wskazanych w pkt. 7 Regulaminu Imprezy lub pracowników Organizatora Imprezy.

17. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy wniesione przez Uczestników Imprezy na Teren Imprezy. Każdy Uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za rzeczy, które posiada. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone służbom wskazanym w pkt. 7 Regulaminu Imprezy lub pracownikom Organizatora Imprezy.

18. Organizator informuje, że Uczestnicy Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie

bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w

strefie działania świateł stroboskopowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe, na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby chore na epilepsję, w razie jakichkolwiek wątpliwości osoby chcące uczestniczyć w Imprezie powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy.

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu

lub utratę zdrowia.

19. W związku z znacznym natężeniem dźwięków i działaniem świateł stroboskopowych na Terenie

Imprezy, uszkodzeniom mogą ulec urządzenia tj. m.in.: aparaty fotograficzne, telefony komórkowe,

smartfony, tablety itd. za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zaleca się nie używanie

w/wym. urządzeń podczas trwania Imprezy.

20.Na terenie Imprezy nie są sprzedawane napoje alkoholowe.

21. Zabrania się przebywania bez zezwolenia Organizatora w oznaczonych/wydzielonych miejscach

znajdujących się na Terenie Imprezy udostępnionych wyłącznie dla osób upoważnionych przez

Organizatora Imprezy.

22. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń służb wskazanych w pkt. 7 Regulaminu Imprezy i pracowników Organizatora Imprezy

przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie.

23. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny i innych konstrukcji znajdujących się na Terenie Imprezy.

24. Uczestnikom Imprezy nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.

25. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych Uczestników Imprezy, wszelkich

innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora Imprezy.

26. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg

dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w

przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

27. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia Uczestnicy Imprezy powinny:

a. natychmiast powiadomić służby wskazane w pkt. 7 Regulaminu Imprezy lub pracowników Organizatora o tym fakcie,

b. unikać paniki,

c. stosować się do poleceń i komunikatów służb wskazanych w pkt. 7 Regulaminu lub pracowników

Organizatora,

d. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy, zmian w programie Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i niebędzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

2. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia

i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie Imprezy uznane zostaną, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Imprezy. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatora.

5. W sprawach nieujętych w Regulaminie Imprezy rozstrzyga Organizator.

6. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

7. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko lub na ryzyko osób, którzy sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

8. Regulamin Imprezy podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nim będzie interpretowany.

9. Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z Imprezą można składać w terminie 7 dni od dnia zakończenia Imprezy, pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk lub na adres e-mail: sekretariat@gak.gda.pl. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

10. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu Imprezy.

11. Regulamin Imprezy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

12. Wyłączna, ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

Regulamin wynajmu powierzchni handlowej podczas festiwalu Feta 2018

 1. Powierzchnię handlową udostępnia organizator Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, czyli Gdański Archipelag Kultury (Organizator).
 2. Powierzchnia handlowa udostępniona zostanie w wyznaczonych strefach gastronomicznych, w godzinach otwarcia Festiwalu, w dniach: 13, 14, i 15 lipca 2018r.
 3. Posadowienie stoisk następuje wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 4. Powierzchnia stoisk handlowych nie może przekroczyć: 20m2 duże (np. pod foodtrucki), 10m2 małe (np. pod stoiska z napojami lub lodami).
 5. Organizator nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej, bieżącej wody ani wywozu nieczystości, które Wynajmujący zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
 6. Organizator nie zapewnia ochrony, Wynajmujący zobowiązany jest zabezpieczyć stoisko we własnym zakresie.
 7. Wynajmujący zobowiązani są do:
 8. posiadania aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności handlowej;
 9. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym ppoż i BHP;
 10. przestrzegania wewnętrznych regulaminów i instrukcji, obowiązujących na terenie Festiwalu;
 11. prowadzenia własnej gospodarki śmieciowej i utrzymywania porządku na stoisku i jego najbliższej okolicy;
 12. stosowania się do bieżących zarządzeń porządkowych wydawanych przez Organizatora.
 13. Wynajmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za osoby przebywające na wynajmowanym terenie oraz za rzeczy tam pozostawione.
 14. W przypadku uszkodzenia lub nieuprzątnięcia miejsca po stanowisku handlowym, a w szczególności pozostawienia trudno usuwalnych zabrudzeń, Organizator ma prawo obciążyć Wynajmującego kosztami przywrócenia miejsca do stanu poprzedniego. 
 15. Organizator pozostawia sobie prawo żądania natychmiastowego opuszczenia zajmowanego przez Wynajmującego terenu w przypadku  zaistnienia nieprzewidzianych problemów mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi.
 16. Organizator ma prawo wglądu w asortyment oferowany przez stoisko handlowe oraz podjęcie jednostronnej decyzji o niedopuszczeniu do sprzedaży asortymentu o niepożądanym charakterze.
 17. Zabrania się dystrybucji nielegalnych używek, w tym środków odurzających, a także alkoholu i papierosów.
 18. Organizator pozostawia sobie prawo żądania natychmiastowego opuszczenia zajmowanego przez Wynajmującego terenu w przypadku niestosowania się Wynajmującego do zapisów Regulaminu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynajmu powierzchni handlowej. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszych zapisów należy do Organizatora.
 20. W sprawach nieujętych w niniejszych zapisach decyduje Organizator.