SALTO MORTALE - czarny cyrk na sześć fortepianów i dwunastu aktorów to poruszające widowisko, zainspirowane niezwykłą historią z końca II Wojny Światowej, kiedy to w niemieckim mieście Stettin (obecnie polski Szczecin) wojska sowieckie plądrując miasto zrabowały setki fortepianów, by wywieźć je do Związku Radzieckiego. Zgromadzone instrumenty ciągnęły się kilometrami wzdłuż torów kolejowych w oczekiwaniu na transport. Z niewiadomych przyczyn nigdy ich jednak stamtąd nie wywieziono. Porzucone i zapomniane niszczały przez lata, aż wreszcie rozpadły się zupełnie zabierając ze sobą fragment pamięci miasta oraz dawny porządek i kulturę. Za każdym z nich stała indywidualna ludzka tragedia, a wszystkie razem - zdewastowane i porzucone stały się symbolem kultury sprofanowanej przez potworności wojny.  
SALTO MORTALE pokazuje tę historię w metaforyczny sposób, tworząc obraz przedziwnego żałobnego konduktu fortepianów prowadzonych przez cyrkowych artystów. Ta osobliwa, trochę wykolejona trupa cyrkowa przemienia żałobną ceremonię w szał zniszczenia.

Niezdefiniowany
Salto Mortale
boisko przy ul. Dolna Brama
SALTO MORTALE - dark circus act for six pianos and twelve performers is a touching show inspired by an unusual story from the end of the Second World War when the soviet soldiers plundered the German city Stettin (currently polish Szczecin) and confiscated hundreds of pianos in order to send them to the USSR. Kilometers of clustered pianos waited for the transport along the rail tracks. Yet, for unknown reasons they were never removed. Abandoned and forgotten, they had been decaying gradually over years until they crumbled down order and culture. Each of them represented an individual human tragedy and all together - profaned and left behind became a symbol of culture devastated by monstrosities of war. SALTO MORTALE presents the story in a metaphorical way, creating an image of a bizzare funeral procession of pianos conducted by cirrus artists. This peculiar, a bit twisted cirrus troupe transforms the mournful ceremony into a destruction frenzy.
poniedziałek, Lipiec 19, 2010 - 00:00
Counter: 
1