Spektakl o poszukiwaniu szczęścia i o jego braku. Zadajemy pytanie czym jest szczęście. Czy warto za wszelką cenę go szukać. O tym, że tracimy życie na jego szukaniu. Każdy ma prawo do jego posiadania. Nie każdy z tego zdaje sobie sprawę.  Odnajdujemy to "nasze" szczęście przede wszystkim w nas samych. Każdy ma to coś co może nazwać atrybutem szczęścia. I tylko to się liczy. Tylko to nam zostaje w ostatecznym rozrachunku. Są oczywiście siły w nas i poza nami, które nam przeszkadzają albo pomagają i bardzo często podsuwają nam fałszywe drogi. Nazywamy je TRYKI. One są obok nas, istnieją na krawędzi naszej rzeczywistości. Ich istnienie jest ściśle związane z naszym światem. Nasze "wspaniałe" pomysły są tylko ich działaniem. Nie sa ani dobre, ani złe. Ale są. One sprzatają swój świat. A nam przychodzi do głowy myśl o podróży czy wielkich pieniądzach. Potem zostaną nam tylko marzenia i lot ku... szczęściu!

Niezdefiniowany
Szczęścia, szczęścia dla wszystkich
boisko między ul. Długi Targ a Ogarną
The performance about looking for and lack of happiness. We ask what happiness is. Is it worth to look for it even at any price? About that we loose our lives for searching it. Everybody has right to happiness. Not everybody realizes it. We find that "our" happiness is first of all inside us. Everybody has something that can be called 'attribute of happiness'. It only counts. It only stays with us in the final reckoning. Of course there are forces inside us and outside which disturb or help us and very often they offer us false roads. We call them 'TRYKI'. They are next to us, they exist on the verge of our reality. Their existence is close connected with our world. Our 'wonderful' ideas are only their action. They aren't good or bad. But they are. They clean they world - idea occurred to us, idea about traveling and big money. Finally, only dreams stay and... a flight to happiness!
niedziela, Lipiec 20, 2008 - 01:30