"Ulro" jest terminem, a raczej symbolem pożyczonym od Wiliama Blake'a oznaczającym smutną krainę, krainę duchowych cierpień, jakie znosi i musi znosić człowiek okaleczony. Czesław Miłosz w eseju "Ziemia Ulro" tropi pewien brak, lub tęsknotę, wyrażaną również przez kilku bliskich mu poetów i myślicieli. "A wszyscy oni widzieli inne niebo i inną ziemię."Do tego braku już się przyzwyczailiśmy i prawie go nie odczuwamy.
Rzecz wydarzy się w mieście przyszłości. Prawie doskonałym.
Do szczęśliwej, jak się wydaje, społeczności, przybędzie ktoś z innego świata, innego czasu. Przybysz uzmysłowi mieszkańcom tego miejsca brak tego, co najważniejsze: sacrum. A jedynie ono nadaje sens. I uruchomi dla nich zegar życia. Spotka tam kobietę, która wyłamuje się z reguł i dzięki temu pozostali mają szansę utworzyć inny ład i harmonię. Najgroźniejszym niebezpieczeństwem dla nas jest pokusa snu i zapomnienia. W przyszłym świecie będzie o to jeszcze łatwiej.

Niezdefiniowany
Ulro
parking przy hotelu "Cztery Pory Roku"
"Ulro" is a term, or rather a symbol borrowed from William Blake, denoting a sad land, a land of spiritual sufferings, which is and has to be endured by a mutilated man. Czesław Miłosz in his essay "Ziemia Ulro" ("The land of Ulro") tracks down certain lack, or longing, also expressed by a few poets and thinkers close to him. "And all of them have seen different sky and different earth". We have already come to terms to that lack and we hardly feel it. The thing will happen in the city of the future. Almost perfect. To a happy, as it seems, society will come somebody from different world, different time. The stranger will make the citizens aware of the lack of what is the most important: the sacred. And only this gives meaning. And will initiate the clock of life for them. He will meet there a woman who breaks the rules and owing to that the rest have a chance to create new order and harmony.The greatest danger is for us a temptation of dream and oblivion. In the world of future it will become even easier.
sobota, Lipiec 16, 2011 - 00:00
Counter: 
1