"Wyprawa" jest owocem współpracy Lecha Raczaka i Piotra Tetlaka. Teatralna parada Asocjacji 2006 odwołuje się do hipotezy Jorge Luisa Borgesa, iż bogowie, którzy stworzyli nasz świat byli zapewne szaleni…Wszak ekscesy życia i szaleństwo historii, kondukty i karnawałowe korowody przemierzają te same ulice. Dlatego nasza teatralna parada miesza historyczny kostium i czas współczesny, anachroniczne pojazdy, metalowe figury, przypowieść o umieraniu i przypisy na wieczną młodość. Bo prawdziwe oblicza prostaka i filozofa w świecie na granicy równowagi ujawnia gabinet krzywych luster.

Niezdefiniowany
Wyprawa
Targ Węglowy
'Expedition' was made by Lech Raczak i Piotr Tetlak. The theater walk act appeals to the hypothesis of Jorge Luis Borges, that the gods, who created our world, must be mad... The life excesses and the madness of the history, the carnival pageants and funeral processions go through the same streets. That is why our walk act unite historical costumes and the present world, anachronic vehicles, metallic figures, allegories about death and recipes for the eternal youth. Because the real surfaces of a bumpkin and a philosopher in the world on the balance border show the cabinet of skew mirrors.
środa, Lipiec 16, 2008 - 23:30